Kerk uit het begin van de dertiende eeuw. De Nicolaaskerk te Haren is een deels romaanse, deels romanogotische kerk uit het begin van de dertiende eeuw. De toren is in het verleden meermalen afgebrand. In 1914 werd hij gerestaureerd onder leiding van rijksbouwmeester Cornelis Peters. Het zadeldak werd toen vervangen door een hoge spits. De toren heeft thans een achtkantige spits tussen vier topgevels. Bijzonder aan de toren is de verdieping die door een gewelf overdekt is. Dit zou een torenkapel zijn geweest, open naar het schip van de kerk. Het doel van zo’n kapel op de verdieping is niet duidelijk.

In 1911

In de kerk staan verschillende herenbanken, waarvan er één uit 1616 dateert. De andere zijn in de 18e eeuw vervaardigd. De preekstoel is in 1725 gemaakt door Casper Struiwig.[2] Het orgel werd in 1776 gebouwd door Albertus Antoni Hinsz; het werd in 2002 gerestaureerd.

Oorlogsmonument

Voor de ingang van de kerk staat het oorlogsmonument van Haren.

Overlevering

Volgens de overlevering zou Bommen Berend in 1672 de kerktoren gebruikt hebben als uitkijkpost bij de belegering van Groningen. Een bord met zuurkool zou hem toen door de Groningers uit de handen geschoten zijn. Om die reden zou in Haren zuurkool met spek nog steeds oorlog genoemd worden. In de toren zijn twee kanonskogels uit die periode te vinden.

Bron: wikipediaDeutscher Text wird noch bearbeitet.

Kirche aus dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts. Die Nikolaus-Kirche ist zum Teil romanisch, teilweise romano gotische Kirche aus dem frühen dreizehnten Jahrhundert. Der Turm wurde in der Vergangenheit mehrfach gebrannt. Im Jahr 1914 wurde er unter der Leitung der Regierung Architekten Cornelis Peters restauriert. Das Satteldach wurde von einem hohen Turm ersetzt. Der Turm hat jetzt einen achteckigen Turm zwischen vier Giebeln. Besonders der Turm ist der Boden, der von einem Gewölbe bedeckt ist. Das wäre ein Turmkapelle haben, um das Langhaus der Kirche zu öffnen. Der Zweck einer solchen Kapelle auf dem Boden ist nicht klar.

In 1911

In der Kirche befinden sich mehrere Herren Banken, von denen aus dem Jahr 1616 stammt. Die anderen sind im 18. Jahrhundert hergestellt. Die Kanzel wurde 1725 von Casper Struiwig gemacht. [2] Die Orgel im Jahre 1776 wurde von Albert Antoni Hinsz gebaut, es wurde im Jahr 2002 restauriert.

Kriegerdenkmal

Am Eingang der Kirche ist das Kriegerdenkmal von Haren.

Überlieferung

Nach der Überlieferung Bombs in 1672 Berend, verwendet die Kirche als Aussichtsturm bei der Belagerung von Groningen. Ein Teller mit Sauerkraut war ihm, wenn das Groningen aus den Händen geschossen. Aus diesem Grund in Haren Sauerkraut mit Speck noch als Krieg werden. In dem Turm sind zwei Kanonenkugeln aus dieser Zeit zu finden.

Datenquelle: wikipedia